Page Title
NOVA学习资料专区

WULink-NOVA Nduino Wulink适合物联网的应用,对应的套件为Wulink Nova物联网入门套件。

NOVA智能小车 Nduino Bot专门适配智能小车应用,对应的套件为NOVA智能小车套件。

NOVA入门套件 Nduino HD适合常规的开源硬件应用,对应的套件为NOVA入门套件。

常见问题

NOVA学习交流QQ群